Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) podnikatele Vítězslava Kuntoše, sídlem Neustupného 1833, Praha 5, 15500, IČO: 02559226 (dále jen „Fénix studio“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě konkrétních dílčích smluv (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Fénix studiem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Zákazník“).

1.2 Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním Obchodních podmínek.

1.3. Znění Obchodních podmínek může Fénix studio měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek. Změnu Obchodních podmínek je Fénix studio povinno Zákazníkovi bez zbytečného odkladu emailem oznámit. Má se za to, že Zákazník s novou verzí Obchodních podmínek souhlasí, nevyjádří-li písemnou formou svůj nesouhlas do 14 dnů od doručení oznámení o změně Obchodních podmínek. V takovém případě může Zákazník ve shora uvedené lhůtě pro vyjádření nesouhlasu Smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta činí 14 dní od doručení výpovědi Fénix studiu.

1.4. Předmětem Smlouvy jsou zejména tvorba webových stránek na WordPress systému, registrace domény, práce související s provozem a údržbou webových stránek a grafické práce poskytované Fénix studiem (dále jen „Služby“).

2. Kontaktní údaje Fénix studia

2.1 Bankovní spojení: mBank, č.ú: 670100-2211120634/6210

2.2. Webové stránky: www.fenixstudio.cz

2.3 Adresa pro poštovní písemný styk: Vítězslav Kuntoš, Fénix studio, Zoubkova 3, Praha 5, 15000

2.4 Adresa pro emailový písemný styk: info@fenixstudio.cz. Emailový kontakt je určený pro informace o Službách, nové objednávky, pro informace pro nové i stávající zákazníky či pro fakturaci.

2.5 Nové objednávky, informace o našich službách a jakékoliv dotazy související s plněním Smlouvy: info@fenixstudio.cz. Lhůta pro odpověď na zprávu doručenou na tento email je 5 pracovních dní. Lhůta počíná běžet dnem následujícím od dne obdržení zprávy.

2.6 Telefonické spojení: +420 604 556 186, provozní doba pro telefonickou komunikaci je ve všední dny mezi 9:00 – 17:00. Fénix studio nemůže zaručit odpovědi na zmeškané hovory a nebude odpovídat či jinak brát zřetel na krátké textové zprávy (SMS).

3. Uzavření Smlouvy

3.1 Veškerá prezentace Služeb a dalších plnění umístěná na webových stránkách www.fenixstudio.cz je informativního charakteru a Fénix studio není povinno uzavřít Smlouvu ohledně tohoto plnění. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Schůzka či vstupní konzultace před uzavřením smlouvy ohledně možnosti poskytnutí Služeb je zdarma.

3.3 Uzavření Smlouvy probíhá formou elektronické komunikace, při které se stanoví:

  • Zákazníkovy závazné požadavky na přesný rozsah Služeb
  • cenová kalkulace Fénix studia
  • termín dodání Služby.

3.4 Cena Služeb je určená na webových stránkách Fénix studia v sekci Ceník a není závazná. Cena objednané Služby včetně případných změn je potvrzena Zákazníkovi při uzavření Smlouvy.

3.5 Fénix studio může dodané Služby použít jako referenci na webových stránkách www.fenixstudio.cz, pokud není uvedeno při uzavření Smlouvy jinak.

3.6 Smluvní vztah mezi Fénix studiem a Zákazníkem nevzniká pouhým jednostranným poptáním Služeb.

4. Plnění Smlouvy

4.1 Po uzavření Smlouvy je Zákazníkovi vystavena faktura odpovídající cenové kalkulaci určené ve Smlouvě. Případně je vystavená faktura se zálohou ve výši 50 % cenové kalkulace.

4.2 Faktura je zaslána na emailovou adresu Zákazníka. Zákazník je povinen provést platbu bezhotovostně převodem na bankovní účet Fénix studia v přesné částce uvedené na výzvě k platbě.

4.3 Zákazník je povinen fakturu uhradit co nejdříve. Pokud nedojde k úhradě nejpozději do data splatnosti faktury, Smlouva pozbývá platnosti a je třeba případně uzavřít novou Smlouvu. 

4.4 Plnění Smlouvy Fénix studiem začíná okamžikem uhrazení faktury Zákazníkem.

4.5 Dodání Služby probíhá elektronicky a Zákazník je o něm informován na svojí emailové adrese

4.6 V případě uhrazení zálohové faktury je zbylá částka cenové kalkulace fakturována v okamžik dodání Služby v rozsahu stanoveném ve Smlouvě.

4.7 Případné změny v rozsahu Služeb ze strany Zákazníka mohou být řešené uzavřením nové Smlouvy.

4.8 V případě, že Zákazník řádně a včas neprovede platbu částky určené ve Smlouvě za již dodané Služby, je Fénix studio oprávněno okamžitě ukončit všechny vyhotovené Služby a smazat veškerou práci.

5. Práva z vadného plnění

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

5.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že služba při převzetí nemá vady. Práva z odpovědnosti za vady služby se uplatňují u prodávajícího na adrese pro emailový písemný styk.

6. Odstoupení od Smlouvy

6.1 Fénix studio i Zákazník mohou kdykoliv odstoupit od uzavřené Smlouvy.

6.2 V případě odstoupení může Fénix studio požadovat uhrazení času, který byl reálně stráven plněním Služeb. Fénix studio si účtuje 500 Kč za hodinu práce. V takovém případě bude Zákazníkovi dodán i základní časový report jednotlivých provedených kroků.

6.3 Na základě ustanovení § 1837 písm. l) Občanského zákoníku spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

7. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

7.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Fénix studio zpracovává osobní údaje svých Zákazníků podle Podmínek ochrany osobních údajů.

8.2 Fénix studio nenese žádnou zodpovědnost za textový obsah vytvořených webových stránek. Za obsah zodpovídá pouze Zákazník.

8.3 Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se tento vztah řídí českým právem.

8.4 Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

8.5 Platná a účinná verze VOP je publikována na webovém rozhraní na adrese https://www.fenixstudio.cz/vop/

V Praze dne 1.7.2020